The Mighty Eight
The Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty Eight

The Mighty Eight

 
   Douglas DC-8The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8 ?   DC-8-54F 3C-FNK 45686
Cargo Plus
  DC-8-54F 3C-QRG 45858
Cargo Plus
         

The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8-54F 3D-ADV 46012
African International
  DC-8-54F  3D-ADV 45858
African International
  DC-8-55F 3D-ADV  45858
Ex Andes
         

The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8-54F 3D-AFR 45802
African International
  DC-8-54F 3D-AFR 45802
African International
  DC-8-54F 3D-AFX  45886
African International
         

The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8-55 3D-AIA 45854
Ex Holidair
  DC-8-62F 3D-AIA 46098
Kitty Hawk International
  DC-8-55F 3D-CDG 45821
Continental Cargo Airlines
         

The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8-55F 4K-555  45885
Baku Express
  DC-8-62F 4K-AZ25 45920
SilkWay Airlines
  DC-8-62F 4K-AZ25 45920
SilkWay Airlines
         

The Mighty Eight   The Mighty Eight   The Mighty Eight
DC-8-53 4R-ACQ 45604
Air Ceylon
  DC-8-43 4R-ACT 45445
Air Ceylon
  DC-8-43 4R-ACT 45445
Air Ceylon
         


 

 

 

 v