The Mighty Eight
The Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty EightThe Mighty Eight

The Mighty Eight

 
  
Rotterdam Airport historyRotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
 Rotterdam Airport 1955   Rotterdam Airport 2 OKT 1956   Rotterdam Airport 1956
         

Rotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
Rotterdam Airport 1956   Rotterdam Airport 1960   Rotterdam Airport 1960
         

Rotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
Rotterdam Airport 1965
V-800 KLM
PH-VIG
  Rotterdam Airport   1965
DC-3 British United
G-AMYJ
   Rotterdam Airport 1967
DC-3 Schreiner Airways
PH-DAC
         

Rotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
Rotterdam Airport  1965
FK-27 Schreiner Airways
PH-SAB
  Rotterdam Airport 1960   Rotterdam Airport 1968
         

Rotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
Rotterdam Airport 1965
L-749 ACE Freighters
G-ALAL
  Rotterdam Airport 1966
V-800 BEA 
G-APIM
  Rotterdam Airport 1965
         

Rotterdam Airport   Rotterdam Airport   Rotterdam Airport
Rotterdam Airport  1967
Ambasador Autair
G-ALZV
  Rotterdam Airport  1968
DC-4 Air Ferry
G-ARWI
  Rotterdam Airport  1970
DC-6 France Air Force
43834/64-PI
         


 

 

 v